Aktualności

  • 5.07.2016 Najnowsze zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach

    20 maja 2016 r. weszła w życie większość przepisów pierwszej od wielu lat tak obszernej nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany wprowadzone omawianą ustawą idą w kierunku ułatwienia obywatelom podejmowania inicjatyw w ramach tzw. trzeciego sektora.

  • 29.06.2016 Za jaki błąd odpowiada sąd

    Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa w sytuacjach, w których szkoda wyrządzona zostaje przez niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej. Ustawodawca wskazał katalog źródeł tego rodzaju zachowań organów państwowych, które mogą stanowić przyczynę wyrządzonej obywatelowi szkody, której naprawienia może on następnie domagać się przed Sądem.

  • 1.06.2016 Ochrona prawa własności

    Polski system prawny przewiduje dwa podstawowe środki ochrony prawnej własności. Te środki to roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne. Obydwa roszczenia zostały uregulowane w art. 222 Kodeksu cywilnego, windykacyjne w jego § 1, natomiast negatoryjne w § 2.