Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Polityka prywatności

adw25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „RODO”).

W związku z tym chcieliśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz o zasadach, na jakich owo przetwarzanie odbywa się w naszej Kancelarii. Poniżej znajdzie Pani/Pan podstawowe informacje na ten temat.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii:

Administrator danych:    

Administratorem Państwa danych osobowych są:

 • w przypadku Klientów r.pr. Pawła Walenciaka – r.pr. Paweł Walenciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Walenciak z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 46a/28, 00-543 Warszawa
 • w przypadku Klientów adw. Moniki Bogdanowicz-Walenciak – adw. Monika Bogdanowicz-Walenciak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MBW Kancelaria Adwokacka Monika Bogdanowicz - Walenciak Adwokat z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 46a/28, 00-543 Warszawa
 • w przypadku Klientów adw. Anny Lech – adw. Anna Lech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Lech z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 46a/28, 00-543 Warszawa

Cele przetwarzania:    

 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego, realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dochodzenie roszczeń związanych z umową lub obrona przed takimi roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej administratora

Podstawa prawna 
przetwarzania:        

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy o świadczenie usługi doradztwa prawnego, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Odbiorcy danych:    

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu r.pr. Pawła Walenciaka, adw. Moniki Bogdanowicz-Walenciak i adw. Anny Lech i ich podwykonawcy, sądy, organy administracji publicznej, mediatorzy, inne podmioty publiczne i prywatne, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego

Prawa związane
 z przetwarzaniem danych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów 
r.pr. Pawła Walenciaka, adw. Moniki Bogdanowicz-Walenciak lub adw. Anny Lech

 1. Administrator danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Klientów r.pr. Pawła Walenciaka, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest r.pr. Paweł Walenciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Walenciak z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 46a/28 w Warszawie.  

  Może Pani/Pan skontaktować się
 • z r.pr. Pawłem Walenciakiem w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Mokotowska 46a/28, 00-543 Warszawa,
  - poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - telefonicznie pod numerem tel.: 512-361-131.

 • Administratorem danych osobowych Klientów adw. Moniki Bogdanowicz-Walenciak, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest adw. Monika Bogdanowicz-Walenciak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MBW Kancelaria Adwokacka Monika Bogdanowicz-Walenciak z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 46a/28 w Warszawie. 

  Może Pani/Pan skontaktować się z adw. Moniką Bogdanowicz-Walenciak w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Mokotowska 46a/28, 00-543 Warszawa,
  - poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - telefonicznie pod numerem tel.: 694 620 151.

 • Administratorem danych osobowych Klientów adw. Anny Lech, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest adw. Anna Lech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Lech z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 46a/28 w Warszawie. 

  Może Pani/Pan skontaktować się z adw. Anną Lech w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Mokotowska 46a/28, 00-543 Warszawa,
  - poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - telefonicznie pod numerem tel.: 508-119-358.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane podane przez Panią/Pana w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa prawnego będą przetwarzane przez Administratorów w celu zawarcia i wykonania tej umowy 
(m.in. zastępstwo procesowe przed sądami lub organami administracji, udzielenie porady prawnej, przygotowywanie pism procesowych) – podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m.in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji VAT_JPK, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W razie skierowania przez Panią/Pana do Administratora. zapytania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.bwkancelaria.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie wówczas Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane w następujących okresach:

 • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy 
lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych) – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – będą one przetwarzane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku braku cofnięcia – najpóźniej do dnia zakończenia prowadzenia przez Administartora działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Kancelarii Adwokackiej.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • kontrahentom Administratorów, którym zlecą oni usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmie zapewniającej obsługę księgową lub innym podwykonawcom – profesjonalnym pełnomocnikom procesowym, aplikantom, współpracownikom etc. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorami i tylko zgodnie z ich poleceniami. Za zgodą Administratorów podmioty te mogą wykonywać swe usługi, korzystając z podwykonawców,
 • sądom, organom administracji publicznej, mediatorom oraz innym podmiotom publicznym 
i prywatnym, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego). Może Pani/Pan zażądać od Administratora przesłania Pani/Pana danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie dla nas możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko tych danych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Aby skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. powyżej).

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na ww. adres korespondencyjny lub adres 
e-mailowy albo poprzez złożenie go bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa prawnego jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.