Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

Tytułowe zagadnienie stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: III CZP 89/15, wszczętej na wniosek Pierwszego Prezesa SN.

środa, 29 June 2016 09:25

Za jaki błąd odpowiada sąd

Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa w sytuacjach, w których szkoda wyrządzona zostaje przez niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej. Ustawodawca wskazał katalog źródeł tego rodzaju zachowań organów państwowych, które mogą stanowić przyczynę wyrządzonej obywatelowi szkody, której naprawienia może on następnie domagać się przed Sądem.

Wydziedziczenie to instytucja prawa spadkowego, która pozwala nie tylko na wyłączenie danej osoby z kręgu spadkobierców ustawowych, ale również pozbawia ją prawa do zachowku.

W jednym ze swych najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy rozstrzygnął problematyczną dotąd kwestię, która od lat wywoływała spore zamieszanie podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy: „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy

14.07.2015 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznawszy skargę konstytucyjną dotyczącą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, orzekł, że art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ugn) w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W dniu 06.03.2015 r. Sąd Najwyższy, orzekając w sprawie o sygn.: III CZP 111/14 podjął uchwałę, w której rozważył niezwykle istotną dla obrotu nieruchomościami gruntowymi położonymi w Warszawie kwestię.

Dnia 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 45/12 wydał wyrok o fundamentalnym znaczeniu dla kredytobiorców, w którym stwierdził, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

wtorek, 13 August 2013 08:39

NSA o nieodwracalnych skutkach prawnych

Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2013 r. (I OSK 1480/12) rozpatrywał sprawę dotyczącą skutku ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni na znacjonalizowanej nieruchomości i uznał, że w takiej sytuacji niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego ze względu na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych.

Wysokie opłaty likwidacyjne pobierane przez ubezpieczycieli za przedterminowe zlikwidowanie polisy było analizowane przez SOKiK już kilkukrotnie.

Na stronie internetowej SN (www.sn.pl) opublikowano uzasadnienie uchwały z 24 maja 2013 (III CZP 104/12) podjętej w składzie 7 sędziów.

Zgodnie z jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 (III CZP 104/12) - uchwale podjętej w składzie 7 sędziów: „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.”

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa rodzaje powództw mających na celu zakwestionowanie uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o.:

Przepis art. 898 § 1 Kodeksu Cywilnego chroni darczyńcę przed rażącą niewdzięcznością ze strony obdarowanego, umożliwiając w takiej sytuacji darczyńcy odwołanie darowizny nawet już wykonanej.

czwartek, 06 September 2012 08:11

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wbrew powszechnej opinii, również umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem (dwutygodniowym), jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy zawieraniu umowy o pracę oraz jeżeli okres, na który zawarto umowę o pracę przekracza 6 miesięcy.

W uchwale z 6.06.2012 r. sygn. akt: III CZP 22/12 Sąd Najwyższy analizował kwestię podstawy wpisu wspólników sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku zmian w składzie osobowym tychże wspólników.