Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

poniedziałek, 22 March 2021 21:53

Przedawnienie roszczeń frankowiczów o zapłatę

W sprawach frankowych wszczynanych przez kredytobiorców-konsumentów obok roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, powodowie występują często o zwrot zapłaconych rat kredytu.

Z uwagi na fakt, iż kredyty te niekiedy były zawierane wiele lat temu, a zatem również raty kredytu były spłacane nieraz od kilkunastu lat, istotne znaczenie w tego rodzaju sprawach mają kwestie związane z przedawnieniem tychże roszczeń.

Z przyjemnością informujemy, iż w numerze 7/2017 czasopisma "Monitor Prawniczy" ukazał się artykuł członkiń naszego zespołu - adw. Moniki Bogdanowicz-Walenciak i apl. adw. Anny Lech pt: "Służebność przesyłu - przesłanka widoczności urządzenia przesyłowego zlokalizowanego pod ziemią, jako wymóg zasiedzenia służebności".
 
piątek, 03 February 2017 20:48

Przedawnienie - planowana nowelizacja

W dniu 1 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało główne założenia planowanej nowelizacji przepisów dot. instytucji przedawnienia.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., Ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian do Kodeksu Pracy.

20 maja 2016 r. weszła w życie większość przepisów pierwszej od wielu lat tak obszernej nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

środa, 01 June 2016 12:44

Ochrona prawa własności

Możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających wraz z roszczeniem negatoryjnym.

W praktyce obrotu prawnego wątpliwości stron stosunku najmu lokalu użytkowego budzi często zagadnienie rozliczenia kosztów nakładów poczynionych przez najemcę w celu adaptacji nowo najętego lokalu do prowadzenia w nim zaplanowanej przez najemcę działalności gospodarczej, np. w zakresie gastronomii czy edukacji.

Sytuacją często spotykaną we współczesnym obrocie prawnym jest zawieranie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez jednego najemcę (np. jednego ze współmałżonków), podczas gdy w najmowanym lokalu zamieszkują w istocie wraz z najemcą inne bliskie mu osoby, np. małżonek czy dzieci najemcy.

Osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu z powodu niespełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 691 k.c. mogą skorzystać z uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Uchwała ta normuje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

środa, 24 February 2016 12:33

Kumulacja kar umownych

Zgodnie z art. 483 Kodeksu Cywilnego, w umowie można zastrzec tzw. karę umowną należną w przypadku gdy, druga strona nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązanie niepieniężne.

wtorek, 12 January 2016 12:32

Zmiana przeznaczenia działki - odrolnienie

Często w mowie potocznej słyszymy o konieczności „odrolnienia” działek przed uzyskaniem możliwości ich zabudowy i zasiedlenia. Próżno jednak szukać tego sformułowania w jakiejkolwiek ustawie.

Po pierwszym lipca 2015 r. istotnym zmianom ulegają zasady dotyczące orzekania w toku procesu apelacyjnego na niekorzyść oskarżonego oraz reguł, jakich, wydając tego rodzaju wyrok, musi przestrzegać sąd odwoławczy.

niedziela, 05 July 2015 12:23

Rewolucyjne zmiany w prawie karnym

Pierwszego lipca 2015 roku weszły w życie poważne zmiany w polskim prawie karnym. Przez wielu komentatorów oceniane są one wręcz jako „rewolucyjne”, albowiem modyfikują one istotę postępowania karnego, które od tej pory nabierze bardziej spornego i kontradyktoryjnego charakteru. 

poniedziałek, 25 May 2015 12:14

Zmarnowany urlop

Przyczyny nieudanego urlopu mogą być różne. Są takie, które sami prowokujemy np. wybierając towarzystwo, są niezależne od nas np. pogoda, ale często występują również przyczyny po stronie organizatora imprezy.

poniedziałek, 13 April 2015 12:00

Najnowsze zmiany w prawie konsumenckim

Podstawowe cele, jakie postawiono przed nową ustawą, koncentrują się: po pierwsze, na ujednoliceniu oraz doprecyzowaniu przepisów regulujących umowy konsumenckie, zarówno zawierane w sposób typowy, a więc w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza tym lokalem (np. na ulicy, w domu w ramach systemu sprzedaży obwoźnej) oraz tzw. umowy zawierane na odległość (np. przez telefon lub Internet); po wtóre natomiast, na zintegrowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej zamieszczonych w Kodeksie cywilnym z przepisami normujący tzw. niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej zamieszczonymi dotychczas w odrębnej ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Art. 299 § 1 KSH przewiduje szczególną solidarną i nieograniczoną odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

poniedziałek, 02 February 2015 11:53

Brak kontaktów a władza rodzicielska

Aktualnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozdziela pojęcie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi od władzy rodzicielskiej.

piątek, 23 January 2015 11:52

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

Od 15 grudnia 2008 r. wysokość odsetek ustawowych określało Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.12.2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1434). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia wysokość odsetek ustawowych w stosunku rocznym wynosiła  13%.

Zgodnie z art. 56 Kodeksu pracy (dalej: „kp”) pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

wtorek, 23 September 2014 11:39

Egzekucja z udziałów w spółce z o. o.

Jednym z praw, z których może zaspokoić się wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym jest wierzytelność przysługująca dłużnikowi z tytułu posiadania udziałów w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej.

niedziela, 07 September 2014 11:29

Prawo odstąpienia a prawo do wypowiedzenia

Ww. pojęcia są często używane zamiennie w umowach, pomimo iż dotyczą całkowicie odmiennych sytuacji.

Zgodnie z art. 58 par. 1 KRO, rodzice mają możliwość przygotowania porozumienia dot. m.in. sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli porozumienie to jest zgodne z dobrem dziecka, to sąd orzekający w sprawie rozwodowej ma obowiązek je uwzględnić.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) definiuje pojęcie INFORMACJI PUBLICZNEJ jako każdą informację o sprawach publicznych.

Wielu przedsiębiorców korzysta z przygotowanego przez siebie wzorca umownego, skutkiem czego konsument nie ma możliwości negocjowania treści całej umowy czy poszczególnych jej postanowień.

Możliwość zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia w polskim prawie dopuszczalna jest jedynie w postępowaniu karnym. Regulacja ta zawarta jest wprost w zd. 2 art. 425 § 2 KPK.

niedziela, 19 January 2014 10:57

Niezgodność w treści księgi wieczystej

Dla każdej odrębnej nieruchomości zakładana jest odrębna księga wieczysta, w której ujawniany jest stan prawny nieruchomości, w tym dane właścicieli, obciążenia prawami rzeczowymi lub niektórymi prawami ze stosunków obligacyjnych etc.

wtorek, 26 November 2013 10:56

Zwrot uiszczonych alimentów

Koszty utrzymania rodziny potocznie zwane alimentami mogą być płacone dobrowolnie lub na podstawie orzeczenia sądowego.

poniedziałek, 14 October 2013 10:54

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zgodnie z rozdziałem IV. ustawy o gospodarce nieruchomościami we wskazanych tam przypadkach, nieruchomości mogą zostać wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Planowana nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz k.p.c.  w zakresie zmiany wysokości pobieranych opłat zakłada m.in. zmianę:

Planowana nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz k.p.c. zakłada trzy podstawowe zmiany:

niedziela, 12 May 2013 10:41

Odpis księgi wieczystej online

Elektroniczne odpisy ksiąg wieczystych

niedziela, 10 March 2013 10:40

Planowana zmiana kpk – art. 306

8 lutego 2013 r. została uchwalona stosunkowo niewielka (obejmująca jeden artykuł) nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która wprowadziła istotne rozszerzenie uprawnień kontrolnych w stosunku do postanowień o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

piątek, 22 February 2013 10:37

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku:

czwartek, 07 February 2013 10:31

Wpis danych dłużnika do BIG-u

Przekazywanie przez wierzycieli danych gospodarczych dłużników do biur informacji gospodarczej (BIG) odbywa się na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

czwartek, 17 January 2013 10:15

Kara umowna

Zgodnie z art. 483 Kodeksu Cywilnego strony mogą zawrzeć w umowie postanowienie, zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy – tzw. kary umownej.

W przypadku bezczynności lub prowadzenia przez organ postępowania administracyjnego w przewlekły sposób stronie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 8 Ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej: „PPSA”).

piątek, 21 December 2012 10:09

Doręczenie wyroku w sprawach cywilnych

Często strony postępowania tkwią w mylnym przekonaniu, iż wyrok wydany w sprawach cywilnych zostanie im doręczony przez sąd z urzędu tj. pomimo braku złożenia stosownego wniosku.

Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, wprowadzono zmiany mające między innymi na celu zmniejszenie zatorów płatniczych.

niedziela, 25 November 2012 10:06

Ważne zmiany w podatku Vat w 2013 r.

Przyjęty przez rząd projekt tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, ma na celu m.in. poprawienie płynności finansowej przedsiębiorców.

Postępowanie cywilne dzieli się na: procesowe i nieprocesowe (dawniej: „niesporne”). Podział opiera się na założeniu, że o ile w postępowaniu procesowym występują dwie przeciwstawne strony toczące spór, o tyle postępowanie nieprocesowe polegać ma na sądowym rozstrzygnięciu spraw, które co do zasady nie wynikają ze sporu, konfliktu pomiędzy stronami.

piątek, 19 October 2012 10:03

Zwrot kosztów adwokata a podatek VAT

Zasadą jest, iż przegrywający sprawę cywilną zobowiązany jest zapłacić drugiej stronie koszty poniesione przez nią z tytułu reprezentowania jej przez adwokata (radcę prawnego).

niedziela, 14 October 2012 10:02

Sprawozdanie finansowe spółki

Jedną z konsekwencji niesporządzenia sprawozdania finansowego spółki jest odpowiedzialność karna spoczywająca – co do zasady na członkach jej zarządu, którym grozi sankcją karną w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat 2 albo zasądzeniem albo w postaci obydwu tych kar.

czwartek, 06 September 2012 10:01

Odpisy aktualne z KRS bez opłat

Na stronie http://ems.ms.gov.pl  istnieje możliwość uzyskania tzw. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

sobota, 18 August 2012 10:00

E-wokanda

W celu ustalenia szczegółów dotyczących konkretnego terminu rozprawy takich jak: czas jej trwania czy lista osób wezwanych na dany termin niezbędny jest kontakt telefoniczny z sekretariatem danego wydziału.

piątek, 10 August 2012 09:37

Rejestracja sp. z o.o. w 24 godziny

Od 1.01.2012 r. istnieje możliwość skorzystania z uproszczonego trybu rejestracji sp. z o.o. Nie jest to jednak tryb, którego zastosowanie można doradzić każdemu przedsiębiorcy.