Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

piątek, 26 February 2016 09:02

Prawidłowe podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy: „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy

Owa przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę musi być przede wszystkim prawdziwa, uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie oraz konkretnie sformułowana.

W jednych z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego wskazano ponadto, iż w sytuacji gdy konieczność wypowiedzenia/rozwiązania umowy wynika z redukcji zatrudnienia i rozwiązanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybranego przez pracodawcę z większej liczby osób zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy, podając przyczynę tych działań pracodawca winien podać również określone kryteria doboru, którym kierował się przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu umowy (orzeczenie z 4 marca 2015 r., I PK 183/14).

SN wskazał w ww. orzeczeniu, że „(…) likwidacja konkretnego (jedynego danego rodzaju) stanowiska pracy, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy, wydajności, umiejętności itp. zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje jednak wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (por. uzasadnienie tezy IX uchwały Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNCP 1985 nr 11, poz. 164; wyrok Sądu Najwyższego z 3 listopada 2010 r., I PK 93/10). Relacja z dokonania tego rodzaju porównania oraz podanie kryteriów doboru do zwolnienia powinna się znaleźć w piśmie zawierającym oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu.

Podobnie wypowiedział się SN w postanowieniu z 15 maja 2015 r., III PK 6/15, stwierdzając, iż: „ W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (art. 30 § 4 KP), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi z innych względów.”