Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

piątek, 24 February 2017 20:50

Komu członek zarządu składa oświadczenie o rezygnacji

Tytułowe zagadnienie stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: III CZP 89/15, wszczętej na wniosek Pierwszego Prezesa SN.

 

Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej wymaga złożenia oświadczenia woli przez rezygnującego. Takie oświadczenie woli nie musi być przez spółkę formalnie zaakceptowane czy przyjęte, ale musi dotrzeć do spółki w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Przepisy nie precyzują jednak komu konkretnie działającemu z ramienia spółki należy takie oświadczenie złożyć.

Jak wskazał w swym wniosku Pierwszy Prezes SN:

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zarysowały się trzy dominujące stanowiska, w świetle których - w braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego) - oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowania tej funkcji powinno być złożone:

  1. jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki zgodnie z art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h. (wyrok SN z dnia 21 stycznia 2010 r., II UK 157/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 147/13);
  2. radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą zgromadzenia wspólników, zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h., a w spółce akcyjnej uchwałą walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. (postanowienie SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03; wyrok 3 SN z dnia 27 stycznia 2010 r., II CSK 301/09; wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10; postanowienie SN z dnia 11 lipca 2014 r., III CZP 36/14);
  3. organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu spółki (wyrok SN z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 176/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2013 r., III AUa 1478/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2014 r., I ACa 895/13).”

SN w uchwale składu 7 sędziów orzekł, iż oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 par. 2 lub 373 par. 2 k.s.h., czyli jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi.

Powyższa zasada obowiązuje także wtedy, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego albo gdy składają ją jednocześnie wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego, a spółka nie ma prokurenta.

Jak wskazał SN w ww. uchwale: „Oświadczenie o rezygnacji doręczone na adres spółki dochodzi do skutku z chwilą uzyskania przez pozostałego członka zarządu lub prokurenta możliwości zapoznania się z treścią tego oświadczenia w zwykłym toku czynności, a oświadczenie członka zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie - z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.”

SN zastrzegł jednak, iż przepisy art. 210 par. 2 i art. 379 par. 2 k.s.h. przewidują od tej zasady jeden wyjątek, mianowicie w sytuacji, w której jedyny wspólnik/akcjonariusz jest zarazem jedynym członkiem zarządu spółki, wówczas czynność prawna między tym wspólnikiem/akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego.

Jednocześnie SN przypomniał, iż dopuszczalnym jest zastrzeżenie w oświadczeniu o rezygnacji późniejszej daty ustąpienia z funkcji w zarządzie w stosunku do chwili złożenia oświadczenia. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie, gdy rezygnację składa jedyny członek zarządu, który może w owym czasie przygotować spółkę do wyboru nowego składu zarządu.

Więcej w tej kategorii: « Za jaki błąd odpowiada sąd