Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

piątek, 21 December 2012 10:09

Doręczenie wyroku w sprawach cywilnych

Często strony postępowania tkwią w mylnym przekonaniu, iż wyrok wydany w sprawach cywilnych zostanie im doręczony przez sąd z urzędu tj. pomimo braku złożenia stosownego wniosku.

Tymczasem w obecnym stanie prawnym, obowiązek doręczenia odpisu sentencji wyroku ciąży na sądzie jedynie wobec strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku. Taka strona może w terminie tygodnia od dnia doręczenia sentencji wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W odniesieniu do pozostałych stron, to zgodnie z  art. 328 § 1 kpc mogą one w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia (art. 331 kpc). Zatem w sytuacji, gdy strona nie złoży w ww. terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, sąd nie sporządzi takiego uzasadnienia i nie doręczy jej ani samej sentencji wyroku ani wyroku z uzasadnieniem.

Doręczenie wyroku jest niezwykle ważną kwestią dla strony, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem i chce skorzystać z drogi odwoławczej.

Zgodnie z art. 369 kpc strona skarżąca na wniesienie apelacji ma dwa tygodnie od doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.
A zatem, jeżeli strona nie złoży wniosku o sporządzenie uzasadnienia w ustawowym terminie, po trzech tygodniach od dnia ogłoszenia sentencji wyroku (lub doręczenia sentencji osobie pozbawionej wolności, o której mowa powyżej) wyrok stanie się prawomocny i nie będzie podlegał zaskarżeniu.