Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

niedziela, 21 July 2013 10:45

Planowane zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – cz.II

Planowana nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz k.p.c.  w zakresie zmiany wysokości pobieranych opłat zakłada m.in. zmianę:

 

 1. opłaty od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia, która według projektu ma być opłatą w wysokości połowy opłaty stosunkowej obliczanej od wartości przedmiotu postępowania. Obecnie opłata ta wynosi 40 zł w przypadku rzeczy ruchomej i 2000 zł w przypadku nieruchomości.

  Autorzy projektu uzasadniają ww. zmianę dbałością o dostęp do drogi sądowej  wnioskodawców w sprawach, w których nieruchomość będąca przedmiotem postępowania ma wartość zbliżoną lub niewiele większą niż 2000 zł. Z drugiej jednak strony, sytuacja wnioskodawców dochodzących przed sądem stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości o znacznie większej wartości ulegnie pogorszeniu, bowiem zamiast 2000 zł będą oni zobowiązani do zapłaty opłaty w wysokości 2,5 % wartości nieruchomości.

 2. Sposobu uiszczania opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym. Obecnie od pozwu uiszczana jest cała opłata stosunkowa, z której ¾ jest zwracane przez sąd z urzędu po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty.

  Proponowana zmiana zakłada, iż od pozwu będzie uiszczana ¼ opłaty, zaś w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty powód będzie mógł dopłacić ¾ opłaty w terminie 2 tygodni od wezwania.

 3. z 40 zł na 100 zł opłaty stałej od zażalenia na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika, skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny, a także przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia.

 4. Wprowadzenie opłaty w wysokości 100 zł od wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, przy czym opłata ta ma być zaliczana na poczet opłaty należnej od środków zaskarżenia, w przypadku ich wniesienia.

 5. Ujednolicenie opłaty od pozwu w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych (600 zł),

 6. Ustalenie opłaty sądowej w sprawie o ustalenie ojcostwa w wysokości 600 zł

 7. Ustalenie jednej opłaty w wysokości 100 zł od wniosku o zmianę rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej. Wcześniej opłata ta wynosiła 100 zł, jeżeli o władzy rodzicielskiej uprzednio orzekał sąd w sprawie o rozwód lub 40 zł, jeżeli orzekał sąd opiekuńczy,

 8. Podwyższenie opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z 50 zł na 100 zł