Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

piątek, 03 February 2017 20:48

Przedawnienie - planowana nowelizacja

W dniu 1 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało główne założenia planowanej nowelizacji przepisów dot. instytucji przedawnienia.

Pierwszą istotną zmianą byłoby nałożenie na sądy obowiązku badania z urzędu czy roszczenie dochodzone przez powoda/wnioskodawcę uległo przedawnieniu. Aktualnie sądy zajmują się tym zagadnieniem wyłącznie w sytuacji, w której druga strona podniesie ów zarzut przedawnienia w trakcie postępowania. W konsekwencji, może dojść do sytuacji, w której sąd – przy biernej postawie pozwanego - zasądzi obowiązek zapłaty należności przedawnionej.

Kolejna zmiana dotyczyć ma skrócenia jednego z podstawowych terminów przedawnienia roszczeń z 10 lat do lat 6.

Projekt zakłada również diametralną zmianę skutków prawnych takich czynności jak złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia czy zawezwanie do próby ugodowej. Aktualnie takie czynności przerywają bieg terminu przedawnienia, który należy liczyć wówczas od nowa. W myśl planowanej nowelizacji takie czynności jedynie wstrzymywałyby zakończenie biegu terminu przedawnienia (okres przedawnienia wydłużyłby się o 6 miesięcy liczonych od prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego wskutek takich czynności.

Zmianie ulec miałby również termin na wszczęcie postępowania egzekucyjnego liczony od daty uprawomocnienia się wyroku. Nowelizacja zakłada skrócenie tego terminu z 10 do 3 lat.

Projekt zakłada również zmianę dot. ustalania początku biegu przedawnienia, którym byłby dzień, w którym wierzyciel dowiedział się o roszczeniu oraz o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia.