Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

piątek, 17 August 2012 08:05

Podstawa wpisu wspólników sp. z o. o. do KRS

W uchwale z 6.06.2012 r. sygn. akt: III CZP 22/12 Sąd Najwyższy analizował kwestię podstawy wpisu wspólników sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku zmian w składzie osobowym tychże wspólników.Sądy rejestrowe wytworzyły dwie odmienne praktyki postępowania: jednym do dokonania wpisu wystarczała nowa lista wspólników, inne domagały się umowy zbycia udziałów.

Sąd Najwyższy uznał, iż jest możliwe dokonanie wpisu zmiany danych wspólników na podstawie samej listy wspólników. Jeżeli jednak sąd rejestrowy poweźmie wątpliwości co do tego, czy zbycie udziałów faktycznie miało miejsce, ma on prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę dalszych dokumentów, w tym zwłaszcza umowy zbycia udziałów w spółce, w celu zbadania zgodności wskazanych w liście wspólników danych z rzeczywistym stanem rzeczy.