Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

czwartek, 06 September 2012 08:11

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wbrew powszechnej opinii, również umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem (dwutygodniowym), jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy zawieraniu umowy o pracę oraz jeżeli okres, na który zawarto umowę o pracę przekracza 6 miesięcy.

Ostatnio Sąd Najwyższy zajmował się kwestią skutku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony dokonanego przez pracownika w sytuacji, w której strony nie przewidziały możliwości rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem.
W uchwale z 14.02.2012 r., III PZP 5/11 Sąd Najwyższy stwierdził, iż oświadczenie woli pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.