Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

wtorek, 14 April 2015 08:42

Wyrok TK w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Dnia 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 45/12 wydał wyrok o fundamentalnym znaczeniu dla kredytobiorców, w którym stwierdził, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Ww. przepisy utracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Poniżej przedstawiamy aktualne brzmienie ww. przepisów:

Art. 96 ust.1: „Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.”

Art. 97 ust. 1: „ Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.”