Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

piątek, 16 May 2014 11:25

Prawo dostępu do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) definiuje pojęcie INFORMACJI PUBLICZNEJ jako każdą informację o sprawach publicznych.

Zgodnie z ar. 2 ww. ustawy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej bez potrzeby wykazywania interesu prawnego lub faktycznego.

Ww. prawo obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Z uwagi na stopień ogólności ww. definicji dot. informacji publicznej istotne znaczenie ma orzecznictwo polskich sądów, które doprecyzowują każdorazowo ww. pojęcie.

Poniżej przedstawiamy wybrane orzeczenia, w myśl których informację publiczną stanowią:

 • Akta kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (wyrok NSA z 9 lutego 2007 r. I OSK 517/06),
 • Imiona i nazwiska osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego (wyrok SN- Izba Cywilna z 8 listopada 2012 r. I CSK 190/12),
 • Akta postępowań karnych zakończonych umorzeniem postępowania (wyrok NSA z 8 lutego 2005 r. OSK 1113/04),
 • Oferty konkursowe zawarcia umowy na udzielanie świadczeń medycznych (wyrok NSA z 5 kwietnia 2013 r. I OSK 189/13),
 • Ekspertyzy, które w szczególności dotyczą konkretnego projektu aktu prawnego, co do którego trwa proces legislacyjny (wyrok NSA z 7 marca 2012 r. I OSK 2265/11),
 • Dane odnoszące się do wieku sędziego, zakreślające cezurę czasową pełnienia przez niego funkcji, są nierozerwalnie z nią związane, zatem stanowią informację publiczną (wyrok NSA z 5 marca 2013 r. I OSK 2872/12), 
 • Akta postępowania administracyjnego (wyrok NSA  z 1 grudnia 2011 r. I OSK 1550/11)

‘’Informację publiczną stanowi całość akt postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej - w tym zarówno dokumenty wytworzone, jak i posiadane przez organ w związku z konkretną sprawą. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (…) nie ogranicza prawa do informacji wyłącznie do dokumentów urzędowych. Co do zasady zatem, udostępnieniu podlegać będzie wszystko, co znajduje się w aktach postępowania, niezależnie od tego, czy będzie to dokument urzędowy, czy prywatny. Bez znaczenia pozostaje również to, czy dokument znajdujący się w aktach ma charakter "wewnętrzny", czy "roboczy".’’

 • Notatka urzędowa ze spotkania przedstawicieli rządu z przedstawicielami gminy jako informacja publiczna (wyrok NSA z 20 stycznia 2012 r. I OSK 2118/11),
 • Umowa zawarta przez urząd miasta z firmą telekomunikacyjną (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 października 2012 r. II SAB/Ol 67/12),
 • Informacja o umorzonych zaległościach podatkowych (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2006 r. IV SA/Po 212/06)
 • Treść orzeczenia Sądu stanowi informację publiczną (wyrok WSA w Szczecinie  z dnia 16 grudnia 2009 r. II SAB/Sz 148/09),
 • Żądanie informacji w postaci sygnatury akt oraz treści postanowienia skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2010 r. IV SAB/Po 53/10),
 • Przebieg posiedzenia rady gminy (wyrok WSA w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2008 r. II SAB/Ke 8/08), 
 • Wniosek o to czy dana osoba jest płatnikiem podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. II SAB/Kr 24/13).