Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

środa, 18 June 2014 11:28

Kontakty rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Zgodnie z art. 58 par. 1 KRO, rodzice mają możliwość przygotowania porozumienia dot. m.in. sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli porozumienie to jest zgodne z dobrem dziecka, to sąd orzekający w sprawie rozwodowej ma obowiązek je uwzględnić.

W praktyce zdarza się, że w ww. przypadkach tj. w sprawach, w których rodzice przedstawiali porozumienie dotyczące kontaktów z dzieckiem sądy pomijały rozstrzygnięcie o kontaktach, odsyłając do porozumienia zawartego przez rodziców lub odstępowały od orzekania o sposobie utrzymywania kontaktów.

Taki brak rozstrzygnięcia o kontaktach w wyroku rozwodowym praktycznie uniemożliwia wyegzekwowanie przez rodzica swego uprawnienia do kontaktowania się z dzieckiem.

Powyższą praktykę skrytykował Sąd Najwyższy, który w uchwale składu siedmiu sędziów z 5.06.2012 r. (III CZP 72/11) stwierdził, iż „nowa treść tych przepisów nie daje podstaw do przyjęcia, że sąd został zwolniony z obowiązku objęcia wyrokiem całokształty spraw dotyczących rodziny, które zostały w nich wymienione.”(…) Istotne i celowe jest stworzenie tytułu egzekucyjnego możliwego do wykorzystania w razie braku zgody lub woli do respektowania praw rodziców względem dziecka, określonych wyrokiem rozwodowym”. SN uznał za niedopuszczalne odwołanie się w treści wyroku rozwodowego do porozumienia jako swoistego załącznika. „Nawet w razie uznania porozumienia za miarodajne określające sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji wyroku”.