Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

niedziela, 13 March 2016 12:37

Uprawnienia lokatorów wynikające z uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.

Osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu z powodu niespełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 691 k.c. mogą skorzystać z uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Uchwała ta normuje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Uchwała ta przyznaje osobom, które pozostały w lokalu należącym do mieszkaniowego zasobu miasta po śmierci najemcy, ale nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego lub pozostały w lokalu po jego opuszczeniu przez właściwego najemcę, możliwość ubiegania się o zawarcie z nimi nowej, tj. niezależnej od umowy dotychczasowego najemcy, umowy najmu zajmowanego dotąd lokalu.

Krąg osób uprawnionych do skorzystania z omawianej regulacji jest dużo szerszy niż ten z art. 691 k.c., a zatem co do zasady z trybu nawiązania stosunku najmu na podstawie uchwały skorzystać będą mogły te osoby, które nie spełniły przesłanki podmiotowej przewidzianej przez przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Oprócz małżonka najemcy, jego zstępnych (również dalszych niż dzieci), uchwała zalicza do tego grona także wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów.

Kolejną przesłanką, której spełnienie będzie badane w toku rozpatrywania wniosku, jest wymóg, aby wnioskodawca zamieszkiwał z dotychczasowym najemcą w lokalu za zgodą właściciela i prowadził wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej ostatnich 7 lat.
Uchwała przewiduje również kryterium maksymalnej powierzchni mieszkalnej lokalu na każdą osobę uprawnioną, która nie może przekraczać 15 m.kw., zaś w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 30 m. kw. Przekroczenie ww. limitów nie oznacza jednak, iż wnioskodawca nie ma jakichkolwiek szans na zawarcie umowy najmu w trybie uchwały. W takich przypadkach istnieje bowiem możliwość zawarcia umowy najmu innego lokalu o mniejszej powierzchni mieszkalnej niż lokal dotychczasowy.

Dla możliwości skutecznego wystąpienia z wnioskiem należy także upewnić się, że nie występują zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu. W razie powstania takich zaległości – droga do zawarcia umowy najmu pozostanie otwarta również wtedy, gdy realizowane jest podpisane uprzednio porozumienie o spłacie powstałego zadłużenia.

Ostatnim wymogiem pozytywnym jest nieprzekroczenie 160% minimum dochodowego. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko obowiązujący w dniu złożenia wniosku. Od 01.03.2016 r. najniższa emerytura wynosi 882,56 zł miesięcznie, a zatem dochód uprawniający do ubiegania się o zawarcie umowy najmu w trybie uchwały dla gospodarstwa jednoosobowego wynosić będzie 1941,63 zł, zaś dla gospodarstwa wieloosobowego – 1412,10 zł.

Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, z uprawnienia przewidzianego w uchwale nie skorzystają osoby, które są właścicielami lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i mogą ich używać lub posiadają spółdzielcze prawo do lokalu. To samo dotyczy posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, która – w razie jej zbycia lub uzyskiwania z niej pożytków – umożliwia uprawnionemu zabezpieczenie jego potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Drugim przypadkiem, w którym nastąpi odmowa zawarcia umowy najmu jest sytuacja, w której występuje rażąca dysproporcja pomiędzy wykazanymi przez wnioskodawcę niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym takiej osoby, a także gdy faktyczne warunki mieszkaniowe wnioskodawcy nie potwierdzają sytuacji wykazanej we wniosku, zaś w ocenie zarządu dzielnicy osoba taka ma możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.