Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

środa, 30 March 2016 12:43

Najem lokali użytkowych: rozliczenie kosztów adaptacji wynajmowanego lokalu

W praktyce obrotu prawnego wątpliwości stron stosunku najmu lokalu użytkowego budzi często zagadnienie rozliczenia kosztów nakładów poczynionych przez najemcę w celu adaptacji nowo najętego lokalu do prowadzenia w nim zaplanowanej przez najemcę działalności gospodarczej, np. w zakresie gastronomii czy edukacji.

Aby uniknąć przyszłych nieporozumień pomiędzy stronami, sposób rozliczenia takich nakładów powinien być szczegółowo uregulowany już w umowie najmu.

Jednym z często stosowanych w praktyce rozwiązaniem jest całkowite albo częściowe zwolnienie najemcy z obowiązku uiszczania czynszu/kosztów eksploatacji lokalu w danym okresie (np. w okresie jego adaptacji do stanu umożliwiającego najemcy prowadzenie zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego).

Możliwa jest również częściowa partycypacja wynajmującego w rzeczywiście poniesionych kosztach niezbędnych remontów i adaptacji udokumentowanych stosownymi fakturami polegająca na dokonywaniu odliczeń od uzgodnionego czynszu. Przy wyborze tego drugiego z możliwych modeli uregulowania rozkładu obowiązku ponoszenia kosztów adaptacji lokalu to przede wszystkim najemca powinien upewnić się, że stosowne precyzyjne zapisy znajdą swoje odzwierciedlenie w umowie. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.09.2013 r., I ACa 330/13 wskazano bowiem, że w przypadku roszczenia związanego z nakładami najemcy istotne są przede wszystkim uzgodnienia poczynione przez strony przy zawieraniu umowy. Sąd ten wskazał, że skoro najemca ma możliwość zapoznania się ze stanem lokalu pod kątem przydatności do zamierzonej działalności, a także w celu określenia niezbędnego rozmiaru niezbędnych do wykonania prac adaptacyjnych, a przed przystąpieniem do realizacji robót nie zaprezentował wynajmującemu jakiejkolwiek dokumentacji technicznej czy kosztorysowej i nie uzyskał jej akceptacji, oznacza to, że najemca nie ma podstaw do dochodzenia wartości nakładów.