Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Odpowiedzialność cywilnoprawna

W niektórych sytuacjach, do odpowiedzialności za zobowiązania spółki mogą zostać pociągnięci jej wspólnicy lub członkowie zarządu. Warto zatem przed podjęciem się ww. funkcji zapoznać się z zasadami tejże odpowiedzialności.

Nasza Kancelaria często doradza Klientom (również w formie szkoleń) jaki jest zakres i warunki odpowiedzialności prezesów i pozostałych członków zarządu spółek z o.o. za zobowiązania cywilnoprawne zaciągnięte przez spółkę u jej wierzycieli, w tym omówienie jakie znaczenie dla ww. odpowiedzialności ma:

  • udzielenie/odmowa udzielenia absolutorium prezesowi i pozostałym członkom zarządu,
  • wewnętrzne regulaminy urzędowania zarządu wyznaczające zakres kompetencji poszczególnym członkom zarządu,
  • fakt ujawnienia/zaniechania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym odwołania/rezygnacji z funkcji prezesa lub członka zarządu,
  • bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce,
  • zgłoszenie/niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie/niewszczęcie postępowania układowego.

Ponadto, na życzenie Klientów przybliżamy im zakres odpowiedzialności prezesów i pozostałych członków zarządu spółek z o.o. za nieprawidłową reprezentację spółki przy zawieraniu umów oraz zakres odpowiedzialności prezesów i pozostałych członków zarządu spółek z o.o. za wypłaty dokonane na rzecz wspólników wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki.