Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy dot. dekretu Bieruta

Dekret warszawski jest pewnym ewenementem na skalę światową, rzadko bowiem zdarza się, aby prawo sprzed 70 lat nadal odgrywało ogromną rolę dla licznego kręgu adresatów.

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z 26.10.1945 r. potocznie zwany również dekretem Bieruta wszedł w życie 21.11.1945 r. i z tą datą pozbawił ówczesnych właścicieli prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy m.st. Warszawy.

Właściciele oraz w niektórych przypadkach – użytkownicy nieruchomości od dnia ich objęcia w posiadanie przez gminę mieli 6 miesięcy na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie im prawa „wieczystej dzierżawy” odpowiednika dzisiejszego prawa użytkowania wieczystego do przejętych nieruchomości, jednakże wnioski te w znakomitej większości były rozpatrywane negatywnie.

Dopiero po zmianie ustroju, w latach 90-tych stosunek organów administracji publicznej do owych wniosków uległ zmianie i decyzje odmowne z lat 40-tych, 50-tych zaczęły być kwestionowane.

W konsekwencji aktualnie rozpoznaniu podlegają niektóre wnioski złożone w latach 40-tych ubiegłego wieku. Postępowania te – oprócz problemów związanych z ustaleniem kręgu spadkobierców ówczesnych właścicieli i ich danych adresowych – komplikuje również fakt, iż owe nieruchomości w ciągu ostatnich 70ciu lat były użytkowane, nabywane lub zabudowywane przez podmioty trzecie, które również podnoszą liczne roszczenia przysługujące im do danej nieruchomości lub roszczenia, które powstaną w sytuacji zwrotu gruntów spadkobiercom byłych właścicieli.

Ww. rodzaje spraw oprócz tego, że z reguły są bardzo skomplikowane i trudne do rozstrzygnięcia z uwagi m.in. na lakoniczność i niekompletność samego dekretu, stanowią dla nas wyzwanie i źródło satysfakcji, jako że dotyczą jednych z ciekawszych zagadnień prawnych. Można powiedzieć nawet, że jesteśmy ich pasjonatami.