Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy o zgodę na czynność / o rozstrzygnięcie o istotnych kwestiach rodziny

Co do zasady, dopóki dziecko nie ukończy 18 lat, w stosunkach prawnych jest ono reprezentowane przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Niekiedy jednak prawo wymaga dodatkowo, aby zgodę na dokonanie czynności prawnej, której podmiotem ma być dziecko wyraził sąd rodzinny. Dotyczy to głównie czynności, które wiązałyby się z nałożeniem na dziecko pewnych zobowiązań (np.  umowa sprzedaży) lub polegałoby na uszczupleniu majątku dziecka (umowa darowizny) lub jego powiększeniu, czyli tzw. czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Od tej zasady orzecznictwo uznaje kilka wyjątków, m.in. zezwolenia sądu opiekuńczego nie wymaga nabywanie dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich.

Warto pamiętać, że czynność prawna bez uzyskania takiej zgody obarczona jest sankcją nieważności.

Kolejną grupą spraw są sprawy dot. małoletnich dzieci stron, co do których to spraw rodzice nie są zgodni (np. czy wyrobić dziecku paszport lub czy dziecko może wyjechać za granicę). Wówczas, każdy z rodziców ma prawo wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie danej kwestii.