Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy dot. wywłaszczenia nieruchomości

Pomimo iż aktualnie prawo własności jest prawem chronionym konstytucyjnie, istnieją przypadki, w których właściciel może być legalnie wywłaszczony ze swojej nieruchomości. Taką możliwość przewidują przepisy ustawy z 21.06.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi wywłaszczenie może nastąpić, jeżeli dana nieruchomość ma służyć celowi publicznemu.

Wywłaszczenie następuje w drodze decyzji starosty, może dotyczyć całości lub części nieruchomości i musi być poprzedzone rokowaniami w celu nabycia nieruchomości w drodze umowy. Dopiero po bezskutecznych negocjacjach może nastąpić wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej nieruchomości.

Jednym z elementów decyzji wywłaszczeniowej jest wysokość odszkodowania należnego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości, przy czym odszkodowanie to może polegać również na przyznaniu nieruchomości zamiennej.
Właściciele (lub ich spadkobiercy) pozbawieni własności w drodze wywłaszczenia mogą ubiegać się o nią ponownie, jeżeli ma ona być przeznaczona na inny cel niż w decyzji o wywłaszczeniu lub jeżeli stała się zbędna dla realizacji celu, o którym mowa w decyzji o wywłaszczeniu.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich ww. rodzajach spraw administracyjnych, niezależnie od etapu sprawy.